Voorwaarden serviceovereenkomst Innova 2.0

PDF download Voorwaarden Serviceovereenkomst Innova 2.0

Voorbeeld Serviceovereenkomst Innova 2.0

Artikel 1 Begripsomschrijving


In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de volgende begrippen (in meervoud of enkelvoud) het volgende verstaan: 

Aanvraag De aanvraag van een Opdrachtgever tot het aangaan van een Overeenkomst. 
Onderhoudsbeurt Het uitvoeren van onderhouds- of inspectiewerkzaamheden aan een toestel.
Opdrachtgever De natuurlijke rechtspersoon, die met de Opdrachtnemer een Overeenkomst tot het leveren van diensten,
werkzaamheden en leveringen heeft afgesloten. 
Opdrachtnemer Itec Luchtreiniging, de contractpartij van wie de diensten, werkzaamheden en leveringen worden afgenomen en door wie diensten, werkzaamheden en leveringen, storingshulp en onderhoud wordt uitgevoerd. 
Overeenkomsten De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer, die de Opdrachtnemer verplicht tot het verrichten van onderhoud en/of het oplossen van storingen volgens de bij de overeenkomst behorende voorwaarden en/of indien met de Opdrachtgever overeengekomen aanvullende overeenkomsten. 
Tarieven De vastgestelde prijzen per Overeenkomst of overig geoffreerde en/of gefactureerde diensten. 
Toestel Het toestel waar de serviceovereenkomst voor is afgesloten tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 
Toestelkeuring De keuring zoals omschreven in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden omschreven door de Opdrachtnemer op basis waarvan beoordeling plaatsvindt van het toestel. 


Artikel 2 Ingang Overeenkomst 

 1. Na bevestiging door de Opdrachtnemer van de ontvangst van de aanvraag gaat de Overeenkomst in en kunt u elk jaar service aan uw toestel verwachten. 
 2. Deze overeenkomst geldt alleen voor toestellen die aangeschaft zijn bij Itec Luchtreiniging.


Artikel 3 Looptijd en beëindiging Overeenkomst 

 1. Ingangsdatum van de Overeenkomst geschiedt op de dag van de opdracht. De minimale looptijd van een Overeenkomst is 1 kalenderjaar. De Overeenkomst wordt vervolgens steeds stilzwijgend verlengd via automatische incasso voor de duur van 1 jaar, tenzij de Overeenkomst met inachtneming van het hiernavolgende is opgezegd. 
 2. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie bij tussentijdse opzegging van de Overeenkomst.
 3. De Opdrachtgever heeft tot 7 werkdagen na ontvangst van de bevestiging de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij de onderhoudsbeurt reeds heeft plaatsgevonden. 
 4. Beide partijen kunnen de Overeenkomst na het verstrijken van de initiële duur zoals bepaald in lid 3.1 schriftelijk of via e-mail opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie bij tussentijdse opzegging van de Overeenkomst. 
 5. Bij grove nalatigheid door Opdrachtnemer of Opdrachtgever kunnen partijen zonder verdere verplichtingen per direct de Overeenkomst beëindigen. 


Artikel 4 Overeenkomsten 

 1. De Overeenkomst heeft betrekking op alles dat zich onder de mantel van het toestel bevindt. Het toestel dient toegankelijk te zijn. 
 2. Periodiek onderhoud is inclusief voorrijkosten en arbeidsuren.
 3. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebreken die voortkomen uit ondeugdelijke installaties van derden die niet door de Opdrachtnemer zijn aangeraden. 
 4. Toestel gebonden materialen gebruikt bij onderhoud en storingen worden niet berekend als het toestel binnen garantie valt, tenzij grove nalatigheid van Opdrachtgever. 
 5. Als tijdens het periodiek onderhoud werkzaamheden verricht zijn buiten de mantel van de opgegeven toestellen worden materiaal en arbeidsloon berekend, geen voorrijkosten. 
 6. De Opdrachtnemer houdt zich het recht om toestellen uit te sluiten of het contract te beëindigen: Waarvoor geen onderdelen onder normale condities of redelijke termijn verkrijgbaar zijn.


Artikel 5 Onderhoudsbeurten en storingen 

 1. Voor de Overeenkomsten geldt dat, tenzij anders overeengekomen, onderhoudsbeurten jaarlijks worden verricht.
 2. Bij meerdere toestellen in een Overeenkomst waaraan geen aansluitend onderhoud uitgevoerd kan worden, worden bij de volgende bezoeken voorrijkosten berekend. 
 3. Voor de overeenkomst geldt dat storingen 24 uur per dag, 365 dagen per jaar gemeld kunnen worden via support@iteconline.nl. Verzocht wordt storingen zo veel mogelijk tijdens kantooruren te melden. 
 4. Voor het onderhoud wordt er telefonisch contact met u opgenomen. Indien wij geen reactie van u ontvangen, zal onze monteur uw adres niet bezoeken, vanwege het risico voor een gesloten deur te komen. Na 2 uitnodigingen wordt de onderhoudsbon voor dat kalenderjaar gesloten.
 5. Wanneer zich een defect voor doet bij uw toestel stellen wij een leentoestel ter beschikking. Mocht het toestel buiten de 2-jarige garantie termijn vallen dan zijn hier kosten aan verbonden.


Artikel 6 Werkzaamheden niet vallend onder een Overeenkomst 

 1. Het verhelpen van storingen aan installatieonderdelen buiten de mantel van het toestel, zoals werkzaamheden aan radiatoren, leidingen en Wifi.
 2. Verhelpen van storingen die het gevolg zijn van: • Geen elektriciteit • Overmacht (Blikseminslag, overstromingen, natuurrampen e.d.). • Alle werkzaamheden voorkomende uit schade/molest/oneigenlijk gebruik. • Storingen als gevolg van werkzaamheden door derden die niet in opdracht van Opdrachtnemer zijn verricht. • Vervangen van batterijen van de afstandsbediening 
 3. Het aanbrengen van voorzieningen die getroffen moeten worden/ruimte maken om toegang tot het toestel mogelijk te maken. En het inzetten van materieel voor werken op hoogte zoals steigers en hoogwerkers 
 4. Werkzaamheden in opdracht van Opdrachtnemer uitgevoerd door derden. 


Artikel 7 Verhuizing 

 1. Bij verhuizing van de Opdrachtgever of bewoner kan de Overeenkomst worden omgezet naar het nieuwe adres, mits de nieuwe locatie in Nederland is en het toestel meegaat naar de nieuwe locatie. Dit ter beoordeling van Opdrachtnemer. 
 2. Als bij verhuizing het toestel op de oude locatie blijft zijn de nieuwe bewoners zelf verantwoordelijk om een nieuw onderhoudscontract af te sluiten. De Opdrachtgever dient dit door te geven aan de nieuwe bewoners en het contract stop te zetten bij Itec Luchtreiniging. 


Artikel 8 Betalingen 

 1. De aan Opdrachtnemer, op grond van een Overeenkomst, verschuldigde bedragen worden, tenzij anders overeengekomen, jaarlijks vooraf automatisch geïncasseerd van de rekening van Opdrachtgever of jaarlijks eenmalig vooraf gefactureerd. 
 2. De overeengekomen tarieven kunnen eenmaal per kalenderjaar worden aangepast. Een prijswijziging wordt 2 maanden voor het nieuwe jaar bekend gemaakt.
 3. In geval van niet-tijdige betaling is Opdrachtgever vanaf 14 dagen na factuurdatum tot dat de betaling plaatsvindt de wettelijke rente verschuldigd. Bij niet, niet-volledige of niet tijdige betaling komen de administratie- en incassokosten (zowel de buitengerechtelijke alsmede de gerechtelijke) voor rekening van Opdrachtgever. Tevens worden werkzaamheden opgeschort. 
 4. Kan de automatische incasso niet geïncasseerd worden van opgegeven bankrekeningnummer van Opdrachtgever dan wordt na een tweede poging €30, - incl. BTW in rekening gebracht en gefactureerd. 
 5. Incassering of facturatie van de verschuldigde overeenkomstsom geschiedt jaarlijks op de dag waarop de overeenkomst is ingegaan. Een maand voor dat de incassering of facturatie plaatst vindt krijgt de Opdrachtgever een herinnering. 
 6. Als Opdrachtgever geen toestemming heeft gegeven tot automatische incasso, dan wordt bij een contract €12,50 incl. BTW administratiekosten berekend. 
 7. Bij kosten boven de € 100,- is opdracht van de Opdrachtgever vereist. 
 8. Bij een wijziging van het landelijk geldende Btw-tarief zal dit verrekend worden op alle prijzen indien vereist. 


Artikel 9 Verplichtingen Opdrachtgever 

 1. Bij afwezigheid van Opdrachtgever of bewoner laat Opdrachtnemer een bericht achter waarin de Opdrachtgever verzocht wordt contact met Opdrachtnemer op te nemen. Wanneer Opdrachtgever aan dit verzoek geen gehoor geeft zal de Opdrachtnemer dit nogmaals verzoeken.
 2. Bij afwezigheid op aangekondigde datum van Opdrachtgever of bewoner worden voorrijkosten en administratiekosten van €50,- ex BTW. berekend. 


Artikel 10 Garantie en aansprakelijkheid 

 1. Eventuele ongeldigheid van een of meer bepalingen uit de door Opdrachtnemer gehanteerd Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
 2. Op alle rechtsbetrekkingen verband houdende met of voortvloeiende uit een Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Voorwaarden serviceovereenkomst Innova 2.0   Gecertificeerd Innova Dealer